STATUT ZWIĄZKU

Zmiana Statutu Związku Rodu Kątskich z dnia 15 marca 2018r

Tekst jednolity Statutu Związku Rodu Kątskich z dnia 10 marca 2018r. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Członków Nr 1/2018 z dnia 18 marca 2018r.

statut po zmianach 2018

 

 

Statut Związku Rodu Kątskich z 2016 r.

STATUT

ZWIĄZKU RODU KĄTSKICH

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę ZWIĄZEK RODU KĄTSKICH, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Związkiem. Związek działa na podstawie statutu i powstało na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1393).

§ 2.

Siedzibą Związku jest miasto Sanok, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

Związek jest stowarzyszeniem dobrowolnym i zarejestrowanym członków Rodu Kątskich używających niegdyś herbu Brochwicz. Działalność Związku opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudnić pracowników.

§ 5.

Związek używa pieczęci z nazwą związku i herbem Brochwicz, według wzoru i treści ustalonych przez Zarząd Związku:

ZWIĄZEK RODU KĄTSKICH
ul. Słowackiego 44

38-500 SANOK

§ 6.

 1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2.  O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Związku.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7.

Celami Związku są:

 1. Tworzenie i utrzymywanie jedności rodzinnej oraz podtrzymywanie godności Rodu.
 2. Zachowanie i przekazywanie następnym pokoleniom tradycji dziedzictwa kulturowego oraz wartości, którym członkowie Rodu byli zawsze wierni.
 3. Utworzenie i prowadzenie archiwum Związku oraz gromadzenie pamiątek rodzinnych.
 4. Działalność charytatywna.
 5. Dbałość o wychowanie w patriotyzmie i miłości do ojczyzny młodych pokoleń należących do Rodu.

§ 8.

Związek swoje zadania realizuje poprzez:

1/ prowadzenie i udostępnianie członkom Związku bieżącej ewidencji Rodu Kątskich herbu Brochwicz,

2/ aktualizowanie informacji o członkach Związku oraz udostępnianie listy adresowej dla ułatwienia kontaktów z członkami,

3/ organizowanie spotkań, zebrań, zjazdów oraz wakacyjnych obozów rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia Rodu,

4/ wydawanie przynajmniej raz w roku Biuletynu Związkowego, informującego członków Związku o ważniejszych wydarzeniach w Rodzie i o działalności Związku,

5/ popieranie, stosownie do możliwości finansowych związku jak i wszelkich innych, wydawanie, pamiętników rodzinnych i kronik, opracowań i monografii o wartości kulturowej i historycznej związanych z członkami Rodu żyjących w przeszłości.

6/ opieka nad dziedzictwem kulturowym, historycznym oraz artystycznym Rodu Kątskich herbu Brochwicz; w miarę możliwości gromadzenie większości zbiorów oraz udostępnianie ich społeczeństwu w postaci wystaw, publikacji oraz poprzez prowadzenie strony internetowej,

7/ działalność badawczą nad historią Rodu Kątskich,

8/ troskę i ochronę miejsc pamięci Rodu Kątskich,

9/ udzielanie, w miarę możliwości Związku, stypendiów lub jednorazowych zapomóg członkom Rodu,

10/ w miarę możliwości Związku, pomaganie i opiekowanie się członkami Rodu chorymi, w podeszłym wieku oraz tymi, którzy takiej pomocy potrzebują.

11/ współpracę z podobnymi związkami w Polsce i za granicą,

12/ gromadzenie środków finansowych i materialnych  na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie –  prawa i obowiązki członka.

 § 9.

Członkowie Związku dzielą się na:

1) Rzeczywistych,

2) Stowarzyszonych,

3) Honorowych.

 § 10.

 

1.1. Członkami Rzeczywistymi Związku mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i które w dniu urodzenia nosiły nazwisko Kątski lub Kątska; Kącki lub Kącka; Kontski lub Kontska, Koncki lub Koncka używających herbu BROCHWICZ oraz te osoby, których matka, babka lub prababka pochodziły z poszczególnych linii rodowych i nosiły nazwisko Kątska i odpowiednio Kącka, Kontska, Koncka, przed zawarciem związku małżeńskiego.

1.2. Członkami Rzeczywistymi Związku mogą zostać również żony członków Rzeczywistych, które noszą nazwisko Kątska, Kącka, Kontska, Koncka.

 1. Członkami Stowarzyszonymi Związku mogą zostać:

1) wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i pochodzą również w linii żeńskiej, a nie wymienione w ust.1;

2) małżonkowie członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych;

3) dzieci przysposobione przez członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych, po ukończeniu 18 roku życia.

3. Członkostwo Honorowe może być nadane osobom, które ukończyły 21 lat i w szczególny sposób zasłużyły się Rodowi lub Związkowi.

 

§ 11

 

1.Rzeczywistymi, Stowarzyszonymi lub Honorowymi członkami Związku mogą zostać wszystkie osoby wyżej wymienione, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

2.1) Przyjęcie w poczet członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych, następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do Zarządu Związku i po zapłaceniu składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, a w każdym następnym roku – płatnej w terminie do końca pierwszego półrocza tj. do dnia 30 czerwca.

2) Osoby, które ukończyły 65 lat, uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli lat 25, mogą korzystać z 50% zniżki w płaceniu składki.

3) W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu nadzwyczajnej zniżki dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej, przy czym zniżka dotyczy danego roku składkowego.

4) Składka, o której mowa w ust. 2.1 obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.

3. Nadanie godności członka Honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu, na wniosek członka Rzeczywistego, poparty przez trzech członków Rzeczywistych, którzy rzetelnie wypełniają obowiązki wynikające ze Statutu Związku.

4.W razie rozwodu lub powtórnego małżeństwa osoby będącej małżonką członka Rzeczywistego Związku a zarazem członkiem Związku z tytułu zawartego małżeństwa, decyzję o jej dalszym członkostwie w Związku podejmuje Zarząd.

§12.

Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

1)      śmierci członka Związku,

2)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku złożonej na piśmie Zarządowi,

3)      za niepłacenie składek przez ponad 2 lata bez usprawiedliwienia,

4)      wykluczenia ze Związku decyzją Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu Związku lub za działalność na szkodę Związku.

 

§ 13.

 1. Wszyscy członkowie Związku mają prawo do:

1)      uczestniczenia w walnym zgromadzeniu (zebraniu) członków, zebraniach, zjazdach i spotkaniach rodzinnych,

2)       zgłaszania wniosków i inicjatyw oraz brania udziału w statutowej działalności,

3)       korzystania z przywilejów, świadczeń, pomocy, inicjatyw i innych projektów Związku,

4)       otrzymywania wszelkich materiałów dotyczących Związku oraz korzystania z zasobów archiwalnych Związku.

14. Wszyscy członkowie Związku zobowiązani są do:

1)      przestrzegania Statutu Związku oraz do czynnego udziału w realizacji celów Związku,

2)      popierania projektów oraz inicjatyw Związku,

3)      przestrzegania uchwał władz Związku,

4)      przestrzegania honoru Rodziny i dbania o dobre imię Związku,

5)      regularnego płacenia składek; nie dotyczy to członków Honorowych, którzy nie płacą składek.

§ 14.

 1. Członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni mają prawo do głosowania na walnych zgromadzeniach członków oraz uczestniczenia w wyborach władz Związku.
 2. Do władz Związku mogą być wybierani tylko członkowie Rzeczywiści.
 3. Członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni powinni osobiście brać udział w Walnych Zgromadzeniach Związku, a w razie  niemożności powinni upoważnić pisemnie jednego z uczestniczących członków Związku do działania w ich imieniu; jeden członek może reprezentować najwyżej trzy osoby.
 4. Nikt poza upoważnionymi członkami Zarządu nie ma prawa bez wcześniejszego upoważnienia Zarządu wypowiadać się w imieniu Związku.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna, władze Związku

 

§ 15.

Władzami Związku są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 16.

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą i ostateczną instancją odwoławczą Związku.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Związku biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie Rzeczywiści i Stowarzyszeni,

2)   z głosem doradczym – członkowie Honorowi.

3.1) Zarząd Związku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków przynajmniej raz w czasie swojej kadencji.

2) Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Rzeczywistych. Zarząd musi zwołać Walne Zgromadzenie Członków w terminie 5 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 1. Miejsce, termin i program Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i zawiadamia wszystkich członków na piśmie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem.
 2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian w Statucie oraz w razie rozwiązania Związku, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów.

6.1) Obecność na Walnym Zgromadzeniu Członków połowy członków uprawnionych do głosowania (w tym pełnomocnictwa), zapewnia quorum. W przypadku braku quorum ogłaszana jest 15 minutowa przerwa, po której następuje otwarcie kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków, podczas którego – obecni na sali członkowie Związku, stanowią quorum.

2) Zarząd może uchwalić głosowanie pocztą, faksem lub za pomocą elektronicznych nośników informacji i ustalić w tym celu odpowiedni regulamin.

 

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku może się odbywać w każdym czasie. Jest ono zwoływane na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:

1)      wybór Zarządu,

2)      wybór Komisji Rewizyjnej,

3)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej a następnie zatwierdzanie ich

wniosków i poleceń,

4)      przyjmowanie planów działalności Związku,

5)      odwoływanie władz Związku,

6)   uchwalanie zmian w Statucie i rozwiązanie Związku,

7)  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

§ 19

 

Zarząd Związku

 1. Zarząd Związku administruje, kieruje pracami Związku, reprezentuje go na zewnątrz oraz podejmuje w jego imieniu zobowiązania majątkowe.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Zarząd jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu Członków przez członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych spośród kandydatów zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Do Zarządu może być wybrany każdy uprawniony członek Rzeczywisty, który ukończył 21 lat, bez względu na obywatelstwo, jeśli właściwie wypełnia swoje obowiązki wynikające ze Statutu.
 5. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, w tym jeden mieszkający w Polsce, skarbnika, sekretarza i od 1-3 członków. W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu, może on być zastąpiony w czasie trwania kadencji.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności Prezesa lub jego zastępcy oraz 4 innych członków Zarządu; w razie równości głosów głos Prezesa jest przeważający.
 7. Zarząd reprezentuje na zewnątrz dwóch Członków Zarządu łącznie, w tym Prezes i Skarbnik lub dwóch upoważnionych Członków Zarządu.

 

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu Związku należy:

1)     realizowanie celów Związku zgodne ze Statutem Związku, a szczególnie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2)     roztropne zarządzanie majątkiem Związku według zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków, to znaczy gromadząc środki finansowe, udzielając pomocy i stypendiów, finansując inicjatywy Związku i podejmując wszelkie decyzje o jego działalności gospodarczej,

3)   reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu,

4)   prowadzenie wszelkich spraw członkowskich,

5)   przyjmowanie i wykreślanie członków Związku,

6)   prowadzenie bieżącej ewidencji członków Związku i Rodu Kątskich herbu Brochwicz,

7)   wydawanie Biuletynu Związku przynajmniej raz w roku,

8)   wybór komitetów w razie potrzeby.

§ 21.

 

Do kompetencji Zarządu Związku należy również:

1) sporządzanie sprawozdań finansowych,

2) składanie okresowych sprawozdań na zjazdach Związku.
3) uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 22

Członek władz Związku nie powinien piastować tego samego stanowiska dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna Związku

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Związku jest sprawowanie kontroli nad działalnością Związku.
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani spośród członków Rzeczywistych, którzy ukończyli 21 lat i nie należą do Zarządu Związku.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 osób, tj.: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, członka komisji.
 5. 5.Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności Przewodniczącego lub jego zastępcy.
 6. § 24.

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Związku należy:

1) zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań finansowych,

2)  sprawdzanie i ocenianie działalności merytorycznej oraz finansowej Zarządu,

3)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

4)  składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§ 25.

 

1.Majątek Związku stanowią fundusze pochodząca ze składek członkowskich lub innych wpłat.

2.Majątek Związku stanowić mogą nieruchomości, ruchomości oraz inne fundusze.

 

                                                                                              § 26

 

Źródłami powstania majątku Związku są:

1)      wpływy ze składek i innych opłat członkowskich,

2)      darowizny, zapisy, spadki,

3)      wpływy z własnej działalności,

4)      dochody z majątku Związku,

5)     dotacji i ofiarności publicznej.

 

 1. Wszystkie wpływy Związku służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między członków. Nie wyklucza to zwrotu kosztów członkom Związku za wydatki, które ponieśli za zezwoleniem Związku.       .

§ 27.

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków finansowych Związku konieczne są dwa podpisy Członków Zarządu, w tym Prezesa i Skarbnika lub dwóch upoważnionych Członków Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 
Zmiana statutu  i rozwiązywanie Związku

§ 28.

 1. Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, większością 2/3 głosów, w obecności (liczą się pełnomocnictwa) przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku musi zawierać dokładnie określony cel, na który przeznaczony zostanie pozostały majątek Związku oraz dokładnie ustalony sposób jego podziału.

 

§ 29.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1393).

 

Sanok, dnia 10.03.2016 r.

 

Podpisy Komitetu Założycielskiego:

 

Albert Kątski                           Barbara Ćwik-Kątska                                     Henryk Tołoczyński