DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

wyciąg ze statutu ZRK dotyczący członkostwa:

ROZDZIAŁ III

Członkowie –  prawa i obowiązki członka.

 § 10.

1.1. Członkami Rzeczywistymi Związku mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i które w dniu urodzenia nosiły nazwisko Kątski lub Kątska; Kącki lub Kącka; Kontski lub Kontska, Koncki lub Koncka używających herbu BROCHWICZ oraz te osoby, których matka, babka lub prababka pochodziły z poszczególnych linii rodowych i nosiły nazwisko Kątska i odpowiednio Kącka, Kontska, Koncka, przed zawarciem związku małżeńskiego.

1.2. Członkami Rzeczywistymi Związku mogą zostać również żony członków Rzeczywistych, które noszą nazwisko Kątska, Kącka, Kontska, Koncka.

2.Członkami Stowarzyszonymi Związku mogą zostać:

1) wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i pochodzą również w linii żeńskiej, a nie wymienione w ust.1;

2) małżonkowie członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych;

3) dzieci przysposobione przez członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych, po ukończeniu 18 roku życia.

3. Członkostwo Honorowe może być nadane osobom, które ukończyły 21 lat i w szczególny sposób zasłużyły się Rodowi lub Związkowi.

§ 11

1.Rzeczywistymi, Stowarzyszonymi lub Honorowymi członkami Związku mogą zostać wszystkie osoby wyżej wymienione, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

2.1) Przyjęcie w poczet członków Rzeczywistych i Stowarzyszonych, następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej do Zarządu Związku i po zapłaceniu składki w wysokości ustalonej przez Zarząd, a w każdym następnym roku – płatnej w terminie do końca pierwszego półrocza tj. do dnia 30 czerwca.

2) Osoby, które ukończyły 65 lat, uczniowie i studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli lat 25, mogą korzystać z 50% zniżki w płaceniu składki.

3) W szczególnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu nadzwyczajnej zniżki dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej, przy czym zniżka dotyczy danego roku składkowego.

4) Składka, o której mowa w ust. 2.1 obejmuje okres jednego roku kalendarzowego.

3. Nadanie godności członka Honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu, na wniosek członka Rzeczywistego, poparty przez trzech członków Rzeczywistych, którzy rzetelnie wypełniają obowiązki wynikające ze Statutu Związku.

4.W razie rozwodu lub powtórnego małżeństwa osoby będącej małżonką członka Rzeczywistego Związku a zarazem członkiem Związku z tytułu zawartego małżeństwa, decyzję o jej dalszym członkostwie w Związku podejmuje Zarząd.

 

Zainteresowani członkostwem w ZRK:

do pobrania: deklaracja-czlonkowska-1